Warunki ogólne (OWU)

1 Zakres
2 Partnerzy umowni
3 Oferta i zawarcie umowy
4 Rezerwacja dostawy
5 Warunki dostawy i wysyłki
6 Ceny i koszty wysyłki
7 Właściwości drewna
8 Odpowiedzialność za naruszenie umowy, obowiązek kontroli i powiadomienia
9 Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy
10 Płatność
11 Zakup na rachunek i finansowanie w firmie Unzer (dawniej: heidelpay) lub klarna
12 Przechowywanie i dostępność tekstu umowy
13 Obowiązek odbioru
14 Dobrowolny odbiór w parkettkaiser Instytucja rozstrzygająca spory

1. Zakres

1.1 Dla wszystkich zamówień i dostaw realizowanych przez sklep internetowy ParkettKaiser.de dla konsumentów (§ 13 BGB) obowiązują niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) w wersji dostępnej w Internecie w momencie składania zamówienia.

1.2 BreBo Handelskontor GmbH nie uznaje żadnych odbiegających, sprzecznych lub uzupełniających ogólnych warunków handlowych kupującego, chyba że BreBo Handelskontor GmbH wyraźnie wyraziła pisemną zgodę na ich obowiązywanie.

2. umawiająca się strona

2 Umowa kupna online / zamówienie online jest zawierana z

BreBo Handelskontor GmbH

Arsterdamm 72a
28277 Bremen
0421-40889740
[email protected]

3. oferta i zawarcie umowy

3.1 Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz zaproszenie do złożenia zamówienia. Z wyjątkiem błędów.

3.2 Klikając przycisk zamówienia w ostatnim kroku procesu zamawiania, użytkownik składa wiążące zamówienie na towary wymienione na stronie zamówienia. Ofertę zamówienia uważa się za przyjętą dopiero po otrzymaniu przez Kupującego od Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia w formacie PDF, faksem lub pocztą, lub po dostarczeniu towaru. Faktura jest wówczas uznawana za potwierdzenie zamówienia.

3.3 Pierwsza automatyczna wiadomość e-mail jest uznawana wyłącznie za potwierdzenie otrzymania oferty zamówienia.

3.4 Kupujący może wydrukować lub pobrać Ogólne Warunki Handlowe i zapisać je na swoim komputerze.

3.5 Językiem umowy jest wyłącznie język niemiecki.

4. rezerwacja dostawy

5.1 Dostawa będzie realizowana tylko do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy sprzedający nie będzie mógł dostarczyć przedmiotu w krótkim czasie lub na stałe, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

5. warunki dostawy i wysyłki

5.1 Staramy się utrzymywać nasze produkty w magazynie. Nie można wykluczyć, że wąskie gardła mogą wystąpić z powodu wcześniejszej sprzedaży lub opóźnień w dostawach ze strony producentów.

5.2 Po otrzymaniu zapłaty z góry do godziny 10:00 danego dnia i dostępności towaru, Sprzedawca przekaże przesyłkę poczcie, firmie kurierskiej lub spedytorowi i zostanie ona dostarczona na adres dostawy podany przez Klienta. Jeśli płatność zostanie otrzymana po godzinie 10:00, wysyłka zostanie przesunięta o jeden dzień. Zastrzegamy sobie prawo do szybszej wysyłki towaru, jeśli jest to możliwe. Czas dostawy jest uzależniony od dostępności towaru. Dostawa jest realizowana do krawężnika. Termin dostawy zostanie uzgodniony z Klientem telefonicznie lub podany w wiadomości e-mail. Jeśli termin dostawy nie jest dla Ciebie dogodny lub jeśli coś wypadnie, poinformuj o tym spedytora lub dopilnuj, aby inna osoba była na miejscu w uzgodnionym czasie. Spedytor obciąży nas kosztami drugiej próby doręczenia, a my niestety będziemy musieli przenieść ten koszt na Ciebie. Przewoźnik zazwyczaj kontaktuje się telefonicznie z kupującym w celu ustalenia daty dostawy. W związku z tym należy koniecznie podać numer telefonu, pod którym nabywca może być dostępny w ciągu dnia. Klient powinien umówić się z posadzkarzami lub innymi rzemieślnikami zajmującymi się obróbką najwcześniej po powiadomieniu go przez spedytora o terminie dostawy. Powiadomienie nie stanowi gwarancji dostawy. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu przesunięcia terminu dostawy zostaną niestety odrzucone. Dostawa zostanie zrealizowana na terenie Niemiec, wyspy niemieckie zostaną obciążone odpowiednią dopłatą za wyspy.

5.3 W przypadku dostaw towarów o większych gabarytach, takich jak parkiet lub podłogi laminowane, są one zazwyczaj wysyłane przez firmy spedycyjne. Do transportu i dostawy towarów spedytorzy zazwyczaj używają samochodów ciężarowych o ładowności co najmniej 7,5 t. Jeśli dostawa ciężarówką nie jest możliwa, można ją zrealizować do najbliższego krawężnika dostępnego dla ciężarówki w porozumieniu z kierowcą. Za dodatkową opłatą można również zamówić dostawę samochodem dostawczym (Sprinter).

5.4 Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów przechodzi na klienta w momencie wydania towarów klientowi lub osobie upoważnionej do odbioru towarów, a w przypadku zakupu wysyłkowego w momencie przekazania towarów odpowiedniemu przewoźnikowi.

5.5 W przypadku dostaw dla konsumentów ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi na konsumenta zawsze w momencie wydania mu towaru.

5.6 Jeśli chodzi o przeniesienie ryzyka, jest ono równoznaczne z przekazaniem towaru, jeśli klient nie wywiązuje się z obowiązku odbioru.

5.7 Bezpłatne usługi (np. bezpłatna wysyłka próbek) są dobrowolnymi usługami Brebo Handelskontor GmbH dla swoich klientów i osób zainteresowanych, które mogą zostać przerwane w każdej chwili bez uprzedzenia. Brebo Handelskontor GmbH zastrzega sobie prawo do ścigania nadużyć w indywidualnych przypadkach na mocy prawa cywilnego i karnego.

6. ceny i koszty wysyłki

6.1 Wszystkie ceny zakupu są cenami ostatecznymi. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym podatek VAT. W indywidualnych przypadkach, w przypadku dostaw za granicę, mogą zostać naliczone dodatkowe podatki (w przypadku zakupu wewnątrzwspólnotowego) i/lub opłaty (np. celne), które pokrywa klient.

6.2 O ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, ceny sprzedaży powiększone są o koszty dostawy i wysyłki; o ich wysokość lub dalsze szczegóły dotyczące obliczania kosztów można dowiedzieć się bezpośrednio za pośrednictwem sklepu internetowego.

7. właściwości drewna

7.1 Drewno jest produktem naturalnym; należy przestrzegać jego naturalnych właściwości, cech drewna i różnic kolorystycznych. Nabywca musi przestrzegać właściwości biologicznych, chemicznych i fizycznych podczas zakupu i użytkowania towarów.

7.2 Naturalna struktura, kolor, usłojenie i naturalne różnice w obrębie danego gatunku drewna są częścią właściwości drewna i nie stanowią podstawy do odpowiedzialności lub reklamacji.

7.3 Kupujący może zasięgnąć profesjonalnej porady.

8. odpowiedzialność za naruszenie umowy, obowiązek kontroli i powiadomienia

8.1 W przypadku wystąpienia wady Sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile nie wynikają z tego żadne ograniczenia. Kupujący powiadomi Sprzedającego o widocznych wadach na piśmie (np. listem, faksem, pocztą elektroniczną) w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia wady. Jeżeli zgłoszenie nie zostanie dokonane w powyższym terminie, uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają. Nie dotyczy to sytuacji, w których Sprzedawca w sposób nieuczciwy zataił wadę lub udzielił gwarancji na jakość przedmiotu.

8.2 W przypadku oczywistych i uznanych wad towary nie mogą być przetwarzane lub instalowane, w przeciwnym razie gwarancja wygasa.
8.3 Zwyczajowe i uzasadnione drobne odchylenia w kolorze lub wymiarach nie stanowią wady.

8.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady materiałowe dostawy, które nabywa od osób trzecich (dostawców) i przekazuje w niezmienionej postaci Kupującemu/Zamawiającemu; odpowiedzialność w przypadku działania umyślnego lub zaniedbania pozostaje nienaruszona.

8.5 Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy, poinformuje o tym Kupującego w odpowiednim czasie. Zakłócenia w działalności gospodarczej Sprzedawcy lub jego dostawców, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności strajki lub przerwy w pracy oraz zgodne z prawem lokauty, jak również przypadki siły wyższej, wydłużają termin dostawy odpowiednio do czasu trwania zakłócenia, o ile można udowodnić, że przeszkody te mają istotny wpływ na dostawę przedmiotu sprzedaży. W takich przypadkach kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy po upływie terminu dostawy wystosuje ponaglenie dotyczące uzgodnionych świadczeń, wyznaczy rozsądny termin i bezowocnie upłynie również rozsądny termin dodatkowy.

8.6 W przypadku naruszenia obowiązków, Kupujący w rozsądnym terminie po wezwaniu Sprzedawcy oświadczy, czy odstąpi od umowy z powodu naruszenia obowiązków, czy też będzie nalegał na dostawę. W przypadku wad stosuje się jednak przepisy ustawowe.

8.7 W zakresie terminowości dostaw Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie z własnej winy oraz z winy osób, którym powierzył wykonanie zobowiązania.
8.8 Roszczenia z tytułu szkód spowodowanych wadą podlegają postanowieniom punktu 7.


9. Tylko konsumentom przysługuje następujące ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniego towaru (lub w przypadku przesyłek częściowych: ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki).

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (BreBo Handelskontor GmbH, Arsterdamm 72a, D-28277 Bremen, Niemcy, Tel: +49 - (0)421 - 40889740, E-Mail: [email protected]) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. list lub e-mail wysłany pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza anulowania, który jednak nie jest obowiązkowy.

Uwaga: Zwroty towarów muszą być zawsze wysyłane na inny adres naszego magazynu:

BWS - Zentrallager

Parkettkaiser - Retouren

Marschgehren 10

D-28779 Bremen

Niemcy

Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że prześlesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje uchylenia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Użytkownikiem inaczej; w żadnym wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Ograniczenie to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy w przypadku anulowania umowy sami zwrócicie nam towary, a my nie odbierzemy ich od Was.

Jeśli towar został dostarczony do Ciebie przez spedytora, obowiązują następujące zasady
: na życzenie klienta możemy odebrać dla niego towar. Należy pamiętać, że nawet za częściowe odbiory przez spedytorów naliczana jest opłata w wysokości ceny pełnej palety lub metra ładunkowego. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Koszty odbioru przez firmę spedycyjną na terenie Niemiec (z wyłączeniem wysp) szacuje się maksymalnie na ok. 270,00 EUR. Pasażer będzie musiał zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów. Towary należy pakować w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami zewnętrznymi, zginaniem, złamaniem i rozerwaniem podczas transportu.

Jeżeli towary zostały dostarczone do Państwa za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty Deutsche Post, zastosowanie mają następujące zasady:
muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Pasażer musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

Towary muszą być zawsze wysyłane na następujący adres:

BWS - Zentrallager

Parkettkaiser - Retouren

Marschgehren 10

D-28779 Bremen

Niemcy

Zawiadomienie:

Jeśli to możliwe, towary powinny być zwrócone w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego opakowania ochronnego, jeśli oryginalne opakowanie nie jest już dostępne, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami transportowymi. Należy unikać uszkodzeń i zabrudzeń zwracanego przedmiotu. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że prawo do odstąpienia od umowy i jego konsekwencje zgodnie z punktem 9 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych istnieją niezależnie od przestrzegania niniejszego zawiadomienia; służy ono jedynie ułatwieniu rozpatrzenia zwrotu.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od
umowyPrawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

- o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i których wytworzenie wymaga indywidualnego wyboru lub ustalenia przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsument,
- za dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony,
- za dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich pieczęć została usunięta po dostawie,
- za dostawę towarów, jeżeli po dostarczeniu zostały one nierozerwalnie połączone z innymi towarami ze względu na ich charakter,
- za dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale które mogą być dostarczone najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, - za dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostawie,
- za dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o pre numeratę.


10 Płatność

10.1 Płatności można dokonywać za pomocą przedpłaty (przelewem bankowym), systemu PayPal, karty kredytowej, faktury (poprzez zabezpieczony zakup faktur za pomocą systemu Unzer (dawniej: heidelpay)) lub "Pay with Amazon".

10.2 Zastrzeżenie własności - Towary pozostają naszą własnością do momentu dokonania pełnej zapłaty.

10.3 Prawo do potrącenia przysługuje Klientowi wyłącznie w przypadku, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone przez sąd, są bezsporne lub zostały uznane przez nas na piśmie.

10.4 Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego.

 

11. zakup na rachunek i finansowanie za pośrednictwem Unzer (dawniej: heidelpay) lub Klarna

We współpracy z Unzer (dawniej: heidelpay) lub Klarna oferujemy opcje płatności w postaci Zabezpieczonego Zakupu Faktur oraz Usługi Finansowania Zakupu Ratalnego Klarna. Płacąc za pomocą Unzer (dawniej: heidelpay) lub Klarna, nigdy nie musisz podawać danych swojego konta, a płatność dokonujesz dopiero po otrzymaniu towaru.

Unzer (dawniej: heidelpay)

W przypadku wyboru metody płatności zakup na rachunek za pośrednictwem Unzer (dawniej: heidelpay), cena zakupu jest płatna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cenę zakupu należy zapłacić na rzecz Unzer GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (dalej "Unzer") w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń. Metoda płatności zakup na rachunek wymaga pozytywnego wyniku weryfikacji kredytowej przeprowadzonej przez firmę Unzer. Jeżeli po sprawdzeniu zdolności kredytowej klientowi zezwolono na skorzystanie z metody płatności "zakup na rachunek", płatność zostanie zrealizowana we współpracy z firmą Unzer, na którą sprzedawca przeniesie swoje roszczenie o zapłatę. W takim przypadku klient może jedynie dokonać płatności na rzecz firmy Unzer ze skutkiem zwalniającym. Nawet jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem Unzer (dawniej: heidelpay), sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych.
Metoda płatności zakup na rachunek za pośrednictwem Unzer (dawniej: heidelpay) jest wykluczona,
- jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż 25,00 euro,
- jeśli adres dostawy podany przez klienta nie jest identyczny z adresem na fakturze, w szczególności jeśli jako adres dostawy podano adres Packstation lub P.O. Box, lub
- jeśli klient nie ukończył 18 lat.

Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do oferowania metody płatności "zakup na konto" za pośrednictwem Unzer (dawniej: heidelpay) tylko do określonej wielkości zamówienia oraz do odrzucenia tej metody płatności w przypadku przekroczenia określonej wielkości zamówienia. W takim przypadku sprzedawca poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

Klarna

W przypadku metod płatności Klarna Faktura i Klarna Zakup na raty dostawa na adres inny niż adres podany na fakturze nie jest możliwa. Prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii.

Faktura Klarna

Kupując na konto w Klarna, zawsze otrzymujesz towar w pierwszej kolejności i zawsze masz 14-dniowy termin płatności. Aby uzyskać więcej informacji oraz zapoznać się z pełnym regulaminem Klarna dotyczącym zakupu na konto, << kliknij TUTAJ >>.

Klarna zakupy na raty

Dzięki usłudze finansowania zakupów na raty w firmie Klarna, również Ty otrzymujesz towar jako pierwszy. Wszystkie zakupy są następnie gromadzone na jednej fakturze na koniec następnego miesiąca. Fakturę można następnie spłacić w elastycznych ratach, ale można też zapłacić całą kwotę w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat usługi finansowania zakupów na raty w firmie Klarna można znaleźć << TUTAJ >>.
Możesz pobrać kompletne OWU dla zakupów ratalnych Klarna << TUTAJ >>.

Klarna sprawdza i ocenia dane konsumenta oraz, jeśli istnieje uzasadniony powód, wymienia dane z innymi firmami i agencjami kredytowymi (sprawdzenie zdolności kredytowej). Jeśli zdolność kredytowa konsumenta nie jest gwarantowana, Klarna AB może odmówić klientowi skorzystania z metod płatności Klarna i musi wskazać alternatywne sposoby płatności. Dane osobowe użytkowników będą traktowane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane osobom trzecim w celach reklamowych. Dowiedz się więcej o <<Polityce prywatności>> firmy Klarna.

Więcej informacji o firmie Klarna można znaleźć na stronie www.klarna.de
Klarna AB, numer firmowy i korporacyjny: 556737-0431.

12. przechowywanie i dostępność tekstu umowy

Przechowujemy tekst umowy i wysyłamy Ci dane dotyczące zamówienia oraz nasze OWU pocztą elektroniczną. Z treścią OWU można zapoznać się także w dowolnym momencie tutaj. Wcześniejsze zamówienia można przeglądać w strefie logowania klienta.

13. wyjątki od obowiązku odbioru towarów w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy

- towary zostały wykonane specjalnie dla klienta.
- towary nie podlegają zwrotowi (np. pobieranie oprogramowania z Internetu)
- otwarte zapieczętowane towary (np. kasety, płyty CD, otwarte opakowania laminatów i parkietów)
- gazety, loterie

14. dobrowolny zwrot towarów w parkettkaiser

Towary są odbierane z jak największą życzliwością wobec naszych klientów i w ścisłym porozumieniu z nimi. Zwroty są prawie zawsze możliwe. Wyjątkiem są np. produkty wykonywane na zamówienie dla klientów, specjalne zamówienia dostawców dla naszych klientów. Zwracane mogą być tylko kompletne, nieuszkodzone towary w oryginalnym opakowaniu. Wysyłka zwrotna odbywa się na nasze ryzyko, ale na koszt klienta. W zależności od rodzaju towaru, za przyjęcie towaru z powrotem może zostać naliczona zryczałtowana opłata w wysokości maksymalnie 50,00 EUR. W przypadku produktów niektórych producentów, w indywidualnych przypadkach mogą być stosowane rabaty w wysokości maksymalnie 25% wartości towaru. Przestrzeganie naszych zasad dotyczących dobrowolnego zwrotu nie ma wpływu na ustawowe prawo do odstąpienia od umowy i pozostaje w mocy niezależnie od tego.

Organ ds. rozstrzygania sporów

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 (1) rozporządzenia w sprawie ODR: Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. W Niemczech istnieje Powszechna Komisja Arbitrażowa ds. Konsumentów (od 01.01.2020 r.: Powszechna Komisja Arbitrażowa) przy Zentrum für Schlichtung e. V., Strassburger Str. 8, 77694 Kehl, https://www.verbraucher-schlichter.de, [email protected], Tel. +49 7851 79579 40, która zasadniczo może lub będzie odpowiedzialna za rozstrzyganie sporów. - Nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu arbitrażowym z tym organem. Aby zaoszczędzić Państwu i nam wysokich kosztów związanych z procedurą rozstrzygania sporów, zasadniczo nie jesteśmy gotowi do udziału w takiej procedurze.